Skip to content

Obchodné podmienky

Článok I.

Úvodné ustanovenia.

Webpomoc, s. r. o. so sídlom: Znievska 32, Bratislava 85106, IČO: 46 465 375, (ďalej len „dodávateľ“) vydáva zverejňuje tieto všeobecné obchodné podmienky, na dodanie web produktov, tvorbu internetových stránok, služieb s tým súvisiacich počítačových služieb, ktoré definujú pojmy poskytovaných služieb, upravujú podmienky poskytovania služieb, práva povinnosti dodávateľa a fyzických a právnických osôb (spolu ďalej ako „zmluvné strany“), ktoré uzatvoria dodávateľom obchodný vzťah formou písomnej alebo elektronickej objednávky, resp. zmluvy o dodaní/vytvorení produktu/diela. Kontaktné údaje sú: info@wpseo.sk, 0949-001-200

Článok II.

Definícia základných pojmov.

„Dodávateľ“ je ten, kto dodáva produkt/dielo alebo službu, tzn. Webpomoc, s. r. o. 

„Objednávateľ“ je ten, kto si objednáva produkt/dielo alebo službu poskytovanú dodávateľom.

„Webpomoc“ je obchodná známka, ktorú zastupuje Webpomoc, s. r. o.

„WPSEO.sk“ je internetová adresa pre obchodnú známku Webpomoc.

„Prístupové údaje“ sú údaje v čitateľnej alebo inej dostupnej forme, ktoré umožňujú vstup do zabezpečených častí systémov.

„Počítačová sieť“ je systém vzájomne prepojených počítačových zariadení.

„Internet“ alebo „Internetová sieť“ je celosvetová počítačová sieť, ktorá umožňuje komunikáciu medzi viacerými účastníkmi, používanie technických, programových a informačných zdrojov iných výpočtových systémov ich vzájomným prepojením.

„Online“ znamená dostupnosť služby na internete alebo schopnosť sa k týmto službám pripojiť.

„Softvér“ alebo „Software“ je programové vybavenie počítačových zariadení.

„Hardvér“ alebo „Hardware“ je technické vybavenie počítačových zariadení.

„Internetový prehliadač“ internetových stránok. alebo „Browser“ je softvér poskytovaný tretími stranami umožňujúci prehliadanie

„Stránka“ je súhrn komponentov tvoriacich obsah zobrazovaný v internetovom prehliadači alebo inak spracovaný.

„Internetová stránka“„Webstránka“„Web stránka“ alebo iba „Web“ je súhrn vzájomne prepojených stránok umiestnených na počítačovom zariadení zapojenom v celosvetovej internetovej sieti.

„Webvizitka“ alebo „Web vizitka“ je webstránka tvorená jedinou, tzv. úvodnou stránkou.

„Hosting“ je virtuálny priestor zabezpečujúci prostredie umožňujúce ukladanie dát prístupných v sieti internet.

„Webhosting“ alebo „Web hosting“ je virtuálny priestor zabezpečujúci prevádzku stránok v sieti internet.

„Hostovať“ znamená poskytovať alebo využívať služby spojené s hostingom.

„Dáta“ sú informácie v elektronickej forme.

„Download“ alebo „Sťahovanie“ je úkon, ktorým získavame dáta zverejnené na internete alebo inom počítačovom zariadení.

„Import“ je úkon, ktorým sa automaticky alebo manuálne začlenia dodané dáta do daného systému.

„Dizajn“ je presná grafická podoba produktu/diela.

„Grafika“ je obrázková súčasť dizajnu.

„Vektorová grafika“ je typ obrázku umožňujúci jeho ľubovoľné zmenšovanie, či zväčšovanie bez straty kvality zobrazenia.

„Logo“ je jedinečný grafický prvok vytvorený za účelom znázornenia obchodnej značky alebo poslania vyhotovený vo vektorovej grafike.

„Ikona“ je grafický prvok malých rozmerov vyjadrujúci určitú myšlienku, činnosť alebo predmet.

„Banner“ je obrázková upútavka daných rozmerov, väčšinou animovaná.

„Flash“ je multimediálna platforma pre vytváranie a prehrávanie animácií a animovaných aplikácií.

„Flash banner“ je animovaná upútavka, ktorá môže byť generovaná na základe premenlivých vstupných údajov a dát, a umožňuje interakciu s užívateľom.

„Flash menu“ je interaktívna aplikácia umožňujúca prechod na rôzne internetové adresy kliknutím užívateľa na jeho položku.

„Flash aplikácia“ je programová služba poskytujúca špecifické funkcie pre dosiahnutie výsledku, na ktorý je určená.

„Flash player“ umožňuje spúšťanie a prehrávanie Flash aplikácií a animácií, zadarmo ho poskytuje spoločnosť Adobe.

„Webdizajn“„Web dizajn“ alebo „Dizajn stránky“ je presná grafická podoba jednotlivej stránky.

„Produkt“ alebo „Dielo“ je výsledok tvorby podľa autorského zákona.

„Tvorba“ je súhrn činností za cieľom vytvorenia produktu/diela.

„Kód“ je súhrn čitateľných znakov podliehajúci pravidlám podľa jeho typu.

„Generovanie stránok“ je strojový automatický proces, ktorého výstupom je kód určený pre spracovanie ďalším prvkom napr. browser-om.

„Komponent“ je dielčia časť celku.

„Systém“ je súhrn vzájomne prepojených komponentov, ktorého funkciou je poskytnúť výstupné informácie spracovaním vstupných informácií.

„Tvorba internetových stránok“ je súhrn činností s cieľom vytvorenia dizajnu stránok, zabezpečenia a vytvorenia systému umožňujúceho ich generovanie, začlenenia základu obsahu (textov, obrázkov, a pod.) dodaného objednávateľom vo forme a kvalite dodanej objednávateľom a bez napĺňania všetkých užívateľských dát do použitého systému. Ak zmluvne nie je uvedené inak.

„Aktualizácia produktu/diela“ znamená pridávanie nových alebo nahradzovanie starých obsahových častí produktu/diela za nové.

„Frontend“ je oblasť stránky prístupná verejnosti, za účelom poskytnutia informácií, služieb a produktov.

„Backend“ je oblasť stránky prístupná osobám zabezpečujúcim ich aktualizáciu, správu, zmenu a riadenie obsahu.

„Frontend komponent“ je časť systému prístupná verejnosti poskytujúca informáciu alebo službu špecifickú pre jeho určenie.

„Backend komponent“ je časť systému zabezpečujúca riadenie a zmenu práve jedného frontend komponentu, ktorá je prístupná osobám vykonávajúcim jeho ovládanie.

„CMS – Content Management System“ tzv. redakčný systém je ucelený súhrn backend komponentov, ktorý umožňuje riadenie, správu a úpravu obsahu stránok.

„SEO – Search Engine Optimization“ alebo „Optimalizácia pre vyhľadávače“ je všeobecný názov úkonov s cieľom pre dosiahnutie, čo najrelevantnejšieho umiestnenia webstránok pri ich vyhľadávaní.

„Internetový katalóg“ je systém odkazov triedený do kategórií podľa zameraní.

„Registrácia do katalógov“ je úkon pri ktorom je internetová adresa spolu s doplňujúcimi údajmi zapísaná do vopred dohodnutých internetových katalógov. Dodávateľ neručí za zobrazenie odkazov do katalógu pridaných.

„Protokol o registrácii“ je dokument vo formáte PDF, ktorý poskytuje prehľad o registrácii internetovej adresy do katalógov.

„Doména“ je jednoznačné meno, identifikátor počítača alebo počítačovej siete pripojenej do internetu.

„Registrácia domény“ je úkon, pri ktorom registrátor zaregistruje doménu na určité obdobie.

„Registrátor“ je osoba, ktorá je oprávnená registrovať domény.

„Testovacia prevádzka“ je obdobie počas ktorého sa testuje funkčnosť produktu/diela a testuje sa na dodávateľom poskytnutej testovacej doméne.

„Objednávka“ je záväzný písomný alebo elektronický dokument, ktorý obsahuje požiadavky objednávateľa na zhotovované dielo alebo poskytované služby.

„Zmluva“ je záväzný písomný alebo elektronický dokument o vytvorení produktu/diela alebo poskytnutí služieb, ktorá je uzavretá medzi dodávateľom a objednávateľom, obsahuje objednávku, popis služieb, špecifikáciu a ďalšie údaje a dojednania zmluvných strán.

„Záloha“ je suma tvoriaca 50% celkovej ceny produktu/diela alebo služby dohodnutej v zmluve.

„Dokončenie produktu/diela“ je ukončenie zmluvne špecifikovaných prác na produkte/diele.

„Odovzdanie produktu/diela“ je poskytnutie produktu/diela dodávateľom na jeho prevzatie objednávateľom.

Článok III.

Špecifikácia služieb.

Poskytovanie služieb a ich rozsahu sa riadi platným cenníkom, ktorý je zverejnený na stránkach Webpomoc.sk alebo dostupný v tlačenej forme v sídle spoločnosti.

V prípade, že objednávateľ požaduje práce nad rámec uvedených v cenníku, alebo zložitejšiu aplikáciu, je jej cena dohodnutá individuálne.

Súčasťou objednávky/zmluvy o dodaní/vytvorení produktu/diela a poskytnutí služieb je jeho objednávka a špecifikácia služieb, ktoré sú v dohodnutej cene objednávateľovi poskytované.

K zmluvne dohodnutým službám si objednávateľ môže doobjednať ďalšie služby za príplatok. Podmienky poskytovania týchto služieb budú dojednané v osobitnej objednávke/zmluve alebo dodatku ku objednávke/zmluve.

Systém generovania webstránok si po uzavretí objednávky/zmluvy objednávateľ prenajíma, nestáva sa jeho vlastníkom. Podmienkou využívania tohoto systému je potrebné hostovať web na dodávateľom zabezpečenom webhostingu, ak nie je uvedené inak. Medzi základné služby poskytované dodávateľom patrí aj poskytovanie webhostingových služieb a zabezpečenie funkčnej a bezpečnej prevádzky systému generovania webstránok.

Článok IV.

Cena za služby a produkty.

a) Cena za služby a produkty je určená v objednávke/zmluve podľa konkrétnych požiadaviek objednávateľa. Ceny jednotlivých služieb a produktov sú kalkulované podľa cenníka zverejneného na stránke Webpomoc.sk.

b) Dodávateľ má nárok na zálohovú platbu vo výške 50% dohodnutej ceny pred začatím prác na dodaní/tvorbe produktu/diela. Dodávateľ vystaví za týmto účelom objednávateľovi zálohovú faktúru alebo príjmový pokladničný doklad. Ďalších 50% ceny produktu/diela bude dodávateľ účtovať po dodaní/dokončení produktu/diela formou faktúry alebo vystaví príjmový pokladničný doklad.

Článok V.

Odporúčaná konfigurácia počítačovej zostavy.

a) Pre administráciu produktu/diela: Procesor: 2 GHz, RAM: 1 GB, Pripojenie na internet: aDSL 1536/256, Minimálna verzia prehliadačov: Firefox 15, Chrome 21, Opera 12, Safari 5, Internet Explorer 9. Niektoré funkcionality produktu/diela môžu vyžadovať použitie technológie Flash.

b) Pre prezeranie a používanie produktu/diela: Niektoré funkcionality produktu/diela môžu vyžadovať použitie technológie Flash. Náročnosť a odporúčaná konfigurácia počítačového zariadenia sa odvíja od zložitosti produktu/diela a dodávateľ nenesie žiadne záruky za jeho správnu interpretáciu daným zariadením.

c) Pre prevádzku produktu/diela: Podmienky stanovené pre prevádzku produktu/diela na vlastných serveroch sú určené osobitne, v závistlosti na druhu produktu/diela. V prípade umiestnená produktu/diela na takýchto serveroch dodávateľ nenesie žiadne záruky za jeho správnu prevádzku a funkčnosť. 

Článok VI.

Povinnosti a práva dodávateľa.

Dodávateľ má právo:

a) Na zaplatenie ceny za produkt/dielo a služby tak, ako je uvedené a dohodnuté v objednávke/zmluve.

b) Na stornovanie objednávky/zmluvy a ponechanie si storno poplatkov, pokiaľ si objednávateľ neplní svoje zmluvne dohodnuté povinnosti a povinnosti vyplívajúce z všeobecných obchodných podmienok.

c) Na všetkých vytvorených produktoch/dielach zobrazovať vždy svoje logo a odkazy.

d) Použiť produkt/dielo, jeho súčasti alebo iba časť na propagovanie poskytovaných služieb.

d) Odstúpiť od zmluvy a zablokovať a/alebo odstrániť vytvorený produkt/dielo z internetu v prípade, keď si objednávateľ neplní svoje povinnosti vyplývajúce zo zmluvy alebo všeobecných obchodných podmienok, čiže v prípade, keď objednávateľ nezaplatí vystavené faktúry do 21 dní po dni ich splatnosti, pričom v tomto prípade bude na produkt/dielo umiestnené upozornenie o neplnení s povinností zo strany objednávateľa.

e) Zvýšiť cenu za produkt/dielo, pokiaľ je toto zvýšenie ceny zdôvodnené a v prípade, že objednávateľ vysloví nesúhlas ku zvýšeniu ceny, je dodávateľ oprávnený dodané služby obmedziť.

f) Na ukončenie poskytovania služieb bez uvedenia dôvodu za týchto podmienok:

I. Stránky porušujú zákony Slovenskej Republiky alebo sú v rozpore s dobrými mravmi.

II. Obsah stránok poškodzuje dobré meno dodávateľa.

III. Objednávateľ porušuje tieto všeobecné obchodné podmienky.

Dodávateľ je povinný:

a) Uzavrieť objednávku/zmluvu o dodaní/vytvorení produktu/diela a poskytnutí služieb s každým záujemcom, ak nie je dôvod na jej odmietnutie.

b) Dodať/vyhotoviť produkt/dielo a poskytnúť služby v kvalite zodpovedajúcej účelu objednávky/zmluvy, príslušným právnym predpisom a záväzným technickým normám.

c) Chrániť osobné údaje, technické parametre a iné údaje, ktoré sú obsahom obchodného tajomstva.

Článok VII.

Práva a povinnosti objednávateľa.

Objednávateľ má právo na uzatvorenie zmluvy s dodávateľom, ak nie je dôvod na jej odmietnutie.

Objednávateľ je povinný:

a) Dodať podkladové materiály v zodpovedajúcej vopred dohodnutej kvalite a forme.

b) Dodať ďalšie materiály a informácie súvisiace s dodaním/vyhotovením produktu/diela a poskytnutí služieb, napr. zmluvy s tretími stranami vplývajúce na práce na produkte/diele, informácie o webhostingu, prístupové údaje, a pod.

c) Platiť faktúry v dohodnutom termíne.

d) Vecne zodpovedať otázky dodávateľa.

e) Písomnou formou požiadať o zmeny alebo úpravy, ktoré majú byť vykonané na produkte/diele, iná forma nebude akceptovaná.

f) Reagovať na výzvy k spolupráci dodávateľa, a to v najkratšom technicky možnom čase.

g) Úmyselne nezneužívať systém alebo ho inak preťažovať.

Článok VIII.

Ochrana údajov.

Dodávateľ sa zaväzuje chrániť osobné, technické a prevádzkové údaje ako aj zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach zmluvnými stranami označených ako dôverné.

Článok IX.

Zodpovednosť za škodu.

Dodávateľ a objednávateľ produktu/diela a služieb zodpovedajú za škodu spôsobenú v dôsledku porušenia svojich povinností vyplývajúcich im zo zmluvy a z platných právnych predpisov. V prípade takto vzniknutej škody je zmluvná strana, ktorá porušila svoje povinnosti povinná uhradiť druhej zmluvnej strane skutočne vzniknutú škodu uvedením do predošlého stavu alebo finančne.

Dodávateľ nie je zodpovedný za obsah produktu/diela dodaného/vytvoreného objednávateľom. Dodávateľ nie je zodpovedný za možnú nefunkčnosť časti administrácie systému, ktorý je predmetom produktu/diela v prípade, ak je systém prevádzkovaný/administrovaný na menej výkonnej počítačovej konfigurácii ako tej, ktorá je uvedená v článku V. týchto obchodných podmienok. Rovnako dodávateľ nie je zodpovedný za funkčnosť produktu/diela na jednotlivých počítačových zariadeniach.

Článok X.

Storno poplatky.

Ak dodávateľ odstúpi od zmluvy z dôvodu, že objednávateľ porušuje svoje povinnosti podľa zmluvy a/alebo všeobecných obchodných podmienok najmä pre neposkytnutie súčinnosti alebo nezaplatenie dohodnutej platby riadne a včas alebo objednávateľ odstúpi od objednávky/zmluvy:

a) Má dodávateľ nárok na ponechanie si zálohy, ktorá tvorí 50% ceny za produkt/dielo a služby.

b) Po dodaní/dokončení produktu/diela a služieb, má dodávateľ nárok na úhradu plnej výšky ceny uvedenej v objednávke/zmluve.

Článok XI.

Dodanie/dokončenie a užívanie produktu/diela.

Právo užívať jednotlivé časti produktu/diela prejde na objednávateľa jeho riadnym dodaním/dokončením a odovzdaním zo strany dodávateľa. Dodaním/dokončením produktu/diela objednávateľ získa k odovzdanej časti produktu/diela právo produkt/dielo užívať, ale nemá právo ho bez súhlasu dodávateľa šíriť. Dodávateľ súhlasí s odovzdaním práva užívania produktu/diela.

Dodávateľ vyhlasuje, že je osobou oprávnenou na výkon práv autora/autorov produktu/diela a za týmto účelom odhliadnuc od dohody podľa článku XI. je osobou, ktorá je oprávnená udeliť súhlas na každé ďalšie použitie produktu/diela. Objednávateľ nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu dodávateľa nakladať s produktu/dielom nad rámec článku XI., najmä nie je oprávnený ho šíriť a/alebo akokoľvek upravovať a/alebo ho vystavovať, či použiť na dodanie/vytvorenie iného produktu/diela, či už sám alebo prostredníctvom tretích osôb.

Článok XII.

Rozhodné právo a riešenie sporov.

Právne vzťahy dodávateľa a objednávateľa sú upravené predovšetkým vo všeobecných obchodných podmienkach a v zmluve o dodaní/vytvorení produktu/diela a dodaní služieb. Práva a povinnosti zmluvných strán neupravené sa spravujú príslušnými ustanoveniami obchodného zákonníka. Právne vzťahy medzi dodávateľom a objednávateľom sa spravujú slovenským právnym poriadkom, a to aj v prípade, že objednávateľ nie je občanom Slovenskej republiky (ďalej len “„SR“), nemá na území SR sídlo, bydlisko ako aj v prípade, že služba sa poskytuje mimo územia SR. Vzájomné spory medzi objednávateľom a dodávateľom je objednávateľ povinný riešiť prednostne s dodávateľom v záujme vyriešenia sporu vzájomnou dohodou mimosúdnou cestou. V prípade, že sa napriek vynaloženiu obojstranného maximálneho úsilia o vyriešenie sporu nepodarí spor urovnať, je objednávateľ oprávnený predložiť‘ spor miestne alebo vecne príslušnému súdu.

Článok XIII.

Osobitné dojednania.

Nesplnenie ustanovení o záväzkoch objednávateľa zakladá dodávateľovi právo na okamžité odstúpenie od objednávky/zmluvy.

Dojednaný termín plnenia sa predlžuje o dni, v ktorých nebude možné pokračovať vo vykonávaní prác na produkte/diele z dôvodov zapríčinených živelnými pohromami, alebo inými nepredvídateľnými udalosťami nezapríčinenými dodávateľom, na ktoré nemá dodávateľ vplyv. Tomuto režimu podlieha tiež nemožnosť riadneho postupu prác dodávateľa pre prekážky ležiace na strane objednávateľa. Tým nie je dotknuté právo dodávateľa odstúpiť od objednávky/zmluvy.

Ak objednávateľ porušuje tieto všeobecné obchodné podmienky, najmä v prípade, ak v dohodnutom termíne neuhradí dohodnutú cenu, je dodávateľ oprávnený po 21 dňoch po splatnosti faktúry využiť všetky možné prostriedky vedúce k zneprístupneniu produktu/diela, ktoré mu bolo dodané/vytvorené. Ak si po splnení svojich povinností (po úhrade faktúry) objednávateľ požiada dodávateľa o opätovné sprístupnenie produktu/diela, je objednávateľ povinný uhradiť dodávateľovi vzniknuté náklady.

Vlastníkom produktu/diela je dodávateľ, ktorý znáša nebezpečenstvo škody na ňom. Majetkové práva v dohodnutom rozsahu a nebezpečenstvo škody k zhotovenému produktu/dielu prechádza na objednávateľa dodaním/odovzdaním produktu/diela dodávateľom.

Objednávateľ a dodávateľ sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré im boli zverené zmluvným partnerom, nesprístupnia tretím osobám bez ich písomného súhlasu. Dodávateľ bude pri plnení predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou.

Objednávateľ prehlasuje, že súhlasí so spracovaním údajov vyplnených v objednávke a ich použitím na fakturačné účely, registráciu domény a ďalšie úkony spojené s objednanou službou. Dodávateľ sa zaväzuje nevyužívať a neposkytovať tieto údaje mimo rozsah nutný na s prevádzkovanie objednanej služby a zabezpečenie jej chodu.

Objednávateľ prehlasuje, že všetky údaje uvedené v objednávke/zmluve sú pravdivé a nesie plnú zodpovednosť za škody spôsobené ich nepresnosťou alebo neaktuálnosťou.

Objednávka/zmluva v časti týkajúcej sa prevádzkovania produktu/diela spolu so súvisiacimi plneniami je uzatvorená na dobu neurčitú s možnosťou výpovede a to písomnou výpoveďou s výpovednou lehotou 14 dní od doručenia druhej zmluvnej strane a to z akéhokoľvek dôvodu alebo bez uvedenia dôvodu.

V prípade, ukončenia platnosti objednávky/zmluvy v časti týkajúcej sa prevádzkovania produktu/diela, objednávateľ obdrží súbory produktu/diela, ak existujú, ktoré za príplatok alebo na vlastné náklady môže sprevádzkovať na užívanie. Tým sa budú považovať všetky vzájomné nároky z objednávky/zmluvy vyriešené. Tým nie sú dotknuté autorské práva dodávateľa k produktu/dielu, ktoré trvajú aj po skončení platnosti objednávky/zmluvy v časti prevádzkovania produktu/diela.

Objednávateľ odoslaním objednávky/svojim podpisom potvrdzuje, že zmluvným podmienkam porozumel, súhlasí s nimi a odosiela/podpisuje objednávku/zmluvu slobodne a bez nátlaku.

Článok XIV.

Zmena všeobecných obchodných podmienok a cenníka.

Dodávateľ si vyhradzuje právo zmeniť bez súhlasu objednávateľa tieto všeobecné podmienky a/alebo cenník poskytovaných služieb.

Dodávateľ je povinný vydať nové všeobecné obchodné podmienky a/alebo cenník 7 dní pred dňom nadobudnutia ich účinnosti a v tej istej lehote ich zverejniť na svojich internetových stránkach.

Článok XV.

Záverečné ustanovenia.

Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom 9.1.2024

V Bratislave, 9.1.2024